• Australia Visa Information

เจ้าหน้าที่แนะแนวที่ผ่านการฝึกอบรมของ iStudyAus เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำนักเรียนผ่านขั้นตอนการสมัคร คุณต้องยื่นใบสมัครขอวีซ่าอย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนวันปฐมนิเทศในสถานศึกษาของคุณ คุณจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้สำหรับการขอวีซ่า:

+ แบบฟอร์มขอวีซ่า (เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณจะช่วยคุณกรอกข้อมูล)

+ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

+ รูปถ่ายขนาด สองนิ้ว 1 ใบ พื้นหลังที่ขาว 

+ หนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ เหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง

+ การยืนยันการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลังจากที่เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณได้สมัครไว้กับสถานศึกษา)

+ ผลสอบ ielts (เจ้าหน้าที่แนะแนวของคุณ สามารถจองที่นั่งสอบภาษาอังกฤษให้กับคุณ) บางสถาบันไม่ใช้ผลสอบ ielts 

+ เอกสารทางด้านการทำงาน และการศึกษา

+ หนังสือเสดงความจำนงเข้าศึกษา 

+ หลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน  (ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ)

สำหรับรายการตรวจสอบเอกสารการขอวีซ่าโดยละเอียด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่แนะแนว 

 • เวลาประเทศไทย

  18:16:43

  Thursday , October 17, 2019

 • เวลาประเทศออสเตรเลีย

  22:16:43

  Thursday , October 17, 2019

CALENDAR

Thursday , October 17, 2019
 • สถิติผู้เข้าชม
 • 398692
 • คน