• New Zealand Visa Information

เจ้าหน้าที่แนะแนวของ iStudyAus จะแนะนำขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์ 

การได้รับวีซ่านักเรียนนั้น คุณจะต้องพิสูจน์ว่ามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน และค่าเดินทางตลอดระยะเวลาที่อยู่ในนิวซีแลนด์ 

สำหรับวีซ่านักเรียน คุณอาจจำเป็นต้องใช้:

จดหมายตอบรับเข้าเรียน หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ New Zealand Qualifications Authority จะออกจดหมายตอบรับให้กับนักเรียนต่างชาติที่ระบุระยะเวลาเรียนขั้นต่ำของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร และระบุว่าใช้ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราภายในประเทศหรือต่างประเทศ

เอกสารรับรองการพักอาศัย (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานศึกษาหรือบุคคลเพื่อระบุว่านักเรียนมีการจัดหาที่พักที่เหมาะสมในนิวซีแลนด์

ข้อกำหนดด้านสุขภาพและการแพทย์ หากคุณพักอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นเวลามากกว่าหกเดือน คุณต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรค สำหรับการพักอาศัยเป็นเวลานานกว่านั้น จำเป็นต้องมีใบรับรองการเอ็กซเรย์และใบรับรองแพทย์

แผนการทำงาน หากคุณวางแผนที่จะทำงานในนิวซีแลนด์หลังจากเรียนจบ เจ้าหน้าที่แนะแนวของ iStudyAus สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับทางเลือกในการขอวีซ่าได้ แต่คุณจะต้องติดต่อตัวแทนการย้ายถิ่นฐานเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หนังสือรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ IELTS เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่จะเรียนต่อในนิวซีแลนด์ คุณจะต้องได้คะแนนสอบ IELTS ตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ สถานศึกษาบางแห่งจะพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษของคุณในเกรด 12

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์ได้ที่: 

http://www.immigration.govt.nz/

 • เวลาประเทศไทย

  17:23:22

  Wednesday , April 24, 2019

 • เวลาประเทศออสเตรเลีย

  20:23:22

  Wednesday , April 24, 2019

CALENDAR

Wednesday , April 24, 2019
 • สถิติผู้เข้าชม
 • 376344
 • คน